วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ คูณ หารระคน                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน                                              เวลา 4 ชั่วโมง


สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ทำได้โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วสรุปวิธีหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด   ค 1.2  ป.4/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้
   ค 6.1  ป.4-6/1 - ป.4-6/6

จุดประสงค์การเรียนรู้1. สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้

2. สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง - โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-21. ครูนำตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  มาให้นักเรียนวิเคราะห์  และหาคำตอบ  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม

2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนอ่าน  แล้วตอบคำถาม เช่น
                 มีส้มอยู่  549  ผล  แบ่งใส่ตะกร้า ตะกร้าละ 9 ผล  นำไปขาย ตะกร้าละ 32 บาท จะได้เงินกี่บาท    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (จำนวนส้มที่มีอยู่ จำนวนส้มที่แบ่งใส่ตะกร้า และราคาขายส้ม)    - สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร (จำนวนเงินที่ขายส้มได้)    - คิดหาคำตอบได้อย่างไร (การหารและการคูณ)    - เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำได้อย่างไร
      ประโยคสัญลักษณ์  (549 ÷ 9) × 32 = __
     
3. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนอีก 2-3 ข้อ ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ และครูให้นักเรียนดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนเพิ่มเติม  
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แล้วกำหนดจำนวน 3 จำนวน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เสร็จแล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้น
5. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนกล่มเดิมช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากหนังสือเรียน  เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3-41. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคำถาม เช่น

        แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวได้ 250 ชาม ราคาชามละ 25 บาท นำไปฝากธนาคาร 3,250 บาท แม่ค้าเหลือเงินกี่บาท    - สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร (จำนวนก๋วยเตี๋ยวที่ขายได้ ราคาก๋วยเตี๋ยว และจำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคาร)    - สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร (จำนวนเงินที่เหลือ)    - คิดหาคำตอบได้อย่างไร (การคูณและการลบ)    จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุด
2. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  ให้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อน  แล้ววิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้  โจทย์ถามอะไร  และหาคำตอบด้วยวิธีใดบ้าง3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ข้อ 1-2 จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 15.1 เรื่อง การหาค่าเฉลี่ย โดยให้นักเรียนจดบันทึกรายจ่ายของตนเองเป็นเวลา 1  เดือน  แล้วหายอดรายจ่ายรวมทั้งเดือน  จากนั้นนำไปคิดหาค่าเฉลี่ยต่อวันว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าใด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหา พร้อมหาคำตอบ
6. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  15
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัด
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 2.1
 ใบงานที่ 2.1
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 15.1 เรื่อง
 การหาค่าเฉลี่ย
 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
 ที่ 15.1 เรื่อง การหาค่าเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ

การบวก ลบ คูณ หารระคนขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพ :::www.myfirstbrain.com https://www.google.co.th/search?

ข้อมูล: http://www.trueplookpanya.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น